UPDATE 05.07.2013 – Descărcați de aici anunțul de atribuire 

Nr.inreg. 280 /ALP/25.06.2013

RECTIFICARE

 

FUNDAŢIA SFÂNTA MACRINA – AJUTOR ŞI RECUPERARE MEDICO-SOCIALĂ PENTRU COPIII AFLAŢI ÎN DIFICULTATE A.R.M.S. SI FUNDATIA „THE DOOR” ROMANIA – HUMANITARIAN AID PROJECTS anunta rectificarea documentatiei de achizitie de servicii organizare evenimente, servicii transport aerian si servicii cazare, prin procedura > 15.000 euro procedura de atribuire aplicabilă beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”  aprobata prin ordinul Ministerului Afacerilor Europene nr.1050/29.10.2012, in cadrul Proiectului O şansă europeană pentru copii români contract de finantare POSDRU/91/2.2/S/61153

In urma unei probleme aparute in publicarea anuntului in ziar,  se rectifica:

1.Anuntul va avea urmatoarea forma:

FUNDAŢIA SFÂNTA MACRINA – AJUTOR ŞI RECUPERARE MEDICO-SOCIALĂ PENTRU COPIII AFLAŢI ÎN DIFICULTATE A.R.M.S. SI FUNDATIA „THE DOOR” ROMANIA – HUMANITARIAN AID PROJECTS anunta achizitionarea de servicii organizare evenimente, servicii transport aerian si servicii de cazare, prin procedura > 15.000 EURO  conform procedura MAEur 1050/2012 in cadrul Proiectului O şansă europeană pentru copii români contract de finantare POSDRU/91/2.2/S/61153

 

Data publicarii anuntului: 25.06.2013

 

1. Obiectul contractului si locul de implementare a contractului:

SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE – CPV 63511000-4, SERVICII TRANSPORT AERIAN – CPV 60400000-2

SERVICII DE CAZARE – CPV 98341000-5, Portugalia

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractelor de achizitie publica: procedura de atribuire aplicabilă beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”  aprobata prin ordinul Ministerului Afacerilor Europene nr.1050/29.10.2012.
3. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul este finantat din Fondul Social European in cadrul POSDRU 2007-2013.

4. Axa prioritara: Axa prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2 – Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii

5. Tip si durata contract:

Contract de servicii de formare profesionala. Durata contractului va fi de la data semnarii pana la data de 31.08.2013
6 Oferta depusa de ofertant: Oferta va contine obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Oferta tehnica si Oferta financiara, conform cerintelor descrise in Documentatia pentru ofertanti.

7. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 27.06.2013, ora 12.00. Se va raspunde la clarificari pana la data de 28.06.2013, ora 16.00
8. Limba de redactare a ofertei: romana
9. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor, inclusiv.
10. Valoarea estimata a ofertei este maxim 178.990 lei, echivalentul a 39.477 euro, fara TVA. Defalcarea sumelor se regaseste in documentatia de achizitie.
10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: pretul cel mai scazut.
11. Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza.
12. Adresa la care se depune oferta: Fundatia Sfanta Macrina, Str. Ilarie Chendi, nr. 14,  sector 2, Bucuresti, Romania.

13. Data limita pentru depunerea ofertelor: 02.07.2013, ora 10.00

14. Ora, data si locul deschiderii ofertelor: 02.07.2013, ora 12.00, Fundatia Sfanta Macrina, Str. Ilarie Chendi, nr. 14,  sector 2, Bucuresti, Romania

Pot sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor, pe langa comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de catre Achizitor.  Reprezentantii ofertantilor trebuie sa prezinte Imputernicire din partea ofertantului, cartea de identitate in original si copie.

15. Adresa la care se transmit ofertele: Fundatia Sfanta Macrina, Str. Ilarie Chendi, nr. 14,  sector 2, Bucuresti, Romania
16. Data comunicarii rezultatului evaluarii ofertelor: 02.07.2013.

17. Curs de referinta leu/euro aplicabil: 4.5340 lei

 

Documentatia de atribuire se poate solicita in scris fie de la sediul achizitorului, Fundatia Sfanta Macrina, Str. Ilarie Chendi, nr. 14,  sector 2, Bucuresti, Romania, fie pe mail la adresa achizitiimacrina@gmail.com, in zilele lucratoare, de luni pana vineri, intre orele 08.00 – 16.00.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta:
telefon: 0731.358.062
e-mail: achizitiimacrina@gmail.com
persoana de contact: Iancu Magdalena – Responsabil juridic.

  1. In documentatia de atribuire:

Art. 1.2   a) CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE va fi urmatorul

Data de publicare a anunţului pe internet

25.06.2013

Nu este cazul

http://macrina-europa.ro/

Termen limita de solicitare a clarificarilor din partea Ofertanţilor1)

27.06.2013

Ora 12:00

-

Termen limită de transmitere a clarificărilor de către achizitor2)

28.06.2013

Ora 16:00

Punct de lucru achizitor

Termen limită de depunere a ofertelor

02.07.2013

Ora 10:00

Punct de lucru achizitor

Data şedinţei de deschidere a ofertelor

02.07.2013

Ora 14:00

Punct de lucru achizitor

Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul procedurii de atribuire

02.07.2013

——–

-

Semnarea contractului de furnizare3)

04.07.2013

——–

Punct de lucru achizitor

 

Anuntul va avea urmatoarea forma:

 

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta:
telefon: 0731.358.062
e-mail: achizitiimacrina@gmail.com
persoana de contact: Iancu Magdalena – Responsabil juridic.