FUNDAŢIA SFÂNTA MACRINA – AJUTOR ŞI RECUPERARE MEDICO-SOCIALĂ PENTRU COPIII AFLAŢI ÎN DIFICULTATE A.R.M.S. anunta achizitionarea de dulapuri de arhivare, prin achizitie directa sub valoarea de 15.000 euro, in cadrul Proiectului O şansă europeană pentru copii români contract de finantare POSDRU/91/2.2/S/61153

Data publicarii anuntului: 26.08.2013

1. Obiectul contractului:

DULAPURI DE ARHIVARE – COD CPV: 39132100-7 Rev. 2

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractelor de achizitie publica: procedura de atribuire aplicabilă beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”  aprobata prin ordinul Ministerului Afacerilor Europene nr.1050/29.10.2012.
3. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul este finantat din Fondul Social European in cadrul POSDRU 2007-2013.

4. Axa prioritara: Axa prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2 – Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii
5 Oferta depusa de ofertant: Oferta va contine obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Oferta tehnica si Oferta financiara, conform cerintelor descrise in Documentatia pentru ofertanti.
6. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 27.08.2013, ora 12.00. Se va raspunde la clarificari pana la data de 27.08.2013, ora 14.00
7. Limba de redactare a ofertei: romana
8. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor, inclusiv.
9. Valoarea estimata a ofertei este maxim 5.950 lei si va fi exprimata ferm in LEI, fara TVA.
10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de produse: pretul cel mai scazut.
11. Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza.
12. Adresa la care se depune oferta: Fundatia Sfanta Macrina, Str. Ilarie Chendi, nr. 14,  sector 2, Bucuresti, Romania.

13. Data limita pentru depunerea ofertelor: 28.08.2013, ora 14.00
14. Data comunicarii rezultatului evaluarii ofertelor: 28.08.2013.

Documentatia de atribuire se poate descarca de aici

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta:
telefon: 0731.358.062
e-mail: achizitiimacrina@gmail.com
persoana de contact: Iancu Magdalena – Responsabil juridic.