UPDATE 07.05.2012 – Descărcați de aici documentația de atribuire

 

FUNDAŢIA SFÂNTA MACRINA – AJUTOR ŞI RECUPERARE MEDICO-SOCIALĂ PENTRU COPIII AFLAŢI ÎN
DIFICULTATE A.R.M.S. anunta achizitionarea de cartuse de toner, prin procedura de cercetare a pietei studiu al pietei
in cadrul Proiectului „O şansă europeană pentru copii români” contract de finantare POSDRU/91/2.2/S/61153

Data publicarii anuntului: 26.04.2012

1. Obiectul contractului:

CARTUSE DE TONER – Cod CPV 30125000-1

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractelor de achizitie publica: procedura de cercetare a pietei studiu
al pietei, cu respectarea art. 2 alin.(2) din O.U.G. nr. 34/2006, desfasuratã conform Procedura pentru atribuirea
contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari finantate din FSE prin POSDRU 2007-2013, efectuate de catre
beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante in conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 9, lit c1 din aceeasi
ordonanta, elaborata in octombrie 2009 de catre AMPOSDRU.
3. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul este finantat din Fondul
Social European in cadrul POSDRU 2007-2013.
4. Axa prioritara: Axa prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de
intervenţie 2.2 – Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii
5 Oferta depusa de ofertant: Oferta va contine obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Oferta
tehnica si Oferta financiara, conform cerintelor descrise in Documentatia pentru ofertanti.
6. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 27.04.2012, ora 12.00. Se va raspunde la clarificari pana la data de
30.04.2012, ora 12.00
7. Limba de redactare a ofertei: romana
8. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor, inclusiv.
9. Pretul ofertei: va fi exprimat ferm in LEI, fara TVA.
10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: pretul cel mai scazut.
11. Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza.
12. Adresa la care se depune oferta: achizitiimacrina@gmail.com.
13. Data limita pentru depunerea ofertelor: 02.05.2012, ora 10.00
14. Data comunicarii rezultatului evaluarii ofertelor: 02.05.2012.

Documentatia de atribuire se poate descarca de aici

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta:
telefon: 0731.358.062
e-mail: achizitiimacrina@gmail.com
persoana de contact: Ghergu Magdalena – Responsabil juridic.