ANUNT ACHIZITIE

FUNDAŢIA SFÂNTA MACRINA – AJUTOR ŞI RECUPERARE MEDICO-SOCIALĂ PENTRU COPIII AFLAŢI ÎN DIFICULTATE A.R.M.S. anunta achizitionarea de servicii de transport rutier specializat de pasageri, prin procedura de cercetare a pietei studiu al pietei in cadrul Proiectului O şansă europeană pentru copii români contract de finantare POSDRU/91/2.2/S/61153

Data publicarii anuntului: 07.07.2011

1. Obiectul contractului:

SERVICII DE TRANSPORT RUTIER SPECIALIZAT DE PASAGERI – Cod CPV 60130000-8 Rev. 2

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractelor de achizitie publica: achizitie directa prin procedura de cercetare a pietei studiu al pietei, cu respectarea art. 2 alin.(2) din O.U.G. nr. 34/2006, desfasuratã conform  Procedura pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari finantate din FSE prin POSDRU 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante in conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 9, lit c1 din aceeasi ordonanta, elaborata in octombrie 2009 de catre AMPOSDRU.
3. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul este finantat din Fondul Social European in cadrul POSDRU 2007-2013.

4. Axa prioritara: Axa prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2 – Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii
5. Oferta depusa de ofertant: Oferta va contine obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Oferta tehnica si Oferta financiara, conform cerintelor descrise in Documentatia pentru ofertanti.
6. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 08.07.2011, ora 12.00. Se va raspunde la clarificari pana la data de 11.07.2011, ora 14.00
7. Limba de redactare a ofertei: romana
8. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor, inclusiv.
9. Pretul ofertei: va fi exprimat ferm in LEI, fara TVA.
10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: pretul cel mai scazut.
11. Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza.
12. Adresa la care se depune oferta: achizitiimacrina@gmail.com sau adresa achizitorului Fundaţia Sfânta Macrina – Ajutor Şi Recuperare Medico-Socialâ Pentru Copii În Dificultate (A.R.M.S.), Str. Ilarie Chendi, nr. 14,  sector 2

13. Data limita pentru depunerea ofertelor: 12.07.2011, ora 14.00
14. Data comunicarii rezultatului evaluarii ofertelor: 13.07.2011.

Documentatia de atribuire se poate descarca de aici

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta:
telefon: 0735.274.638
e-mail: achizitiimacrina@gmail.com
persoana de contact: Ghergu Magdalena – Responsabil juridic.